• Prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
 • Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
 • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, korygowanie pomyłek bankowych
 • Windykacja należności
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych
 • Naliczanie opłat z tytułu kosztów użytkowania nieruchomości dla właścicieli lokali.- zgodnie z podjętymi uchwałami
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach wspólnoty.

Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym i powinna posiadać niezależne konta bankowe. W wyniku stosowania tych zasad rozliczenia finansowe w poszczególnych nieruchomościach są przejrzyste i sprawdzalne.