• Prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej dla zarządzanej nieruchomości
 • Sporządzanie projektów uchwał podejmowanych przez Wspólnotę na zebraniach lub w drodze indywidualnego zbierania głosów
 • Wykonywanie uchwał podjętych przez Wspólnotę
 • Prowadzenie spraw ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zapewnienie dostaw mediów – energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków,wywozu odpadów stałych
 • Utrzymanie czystości i należytego porządku w zakresie użytkowania pomieszczeń i części wspólnych
 • Usuwanie skutków awarii
 • Bieżąca konserwacja części wspólnych nieruchomości
 •  Nadzór nad wykonywaniem remontów ,  modernizacji oraz konserwacji bieżącej 
 • Terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia majątku Wspólnoty i zobowiązań podatkowych
 • Windykacja zaległości z tytułu należnych opłat czynszowych i innych
 • Zwoływanie  zebrań sprawozdawczych Wspólnoty
 • Przedstawianie propozycji wysokości zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy
 • Zawieranie umów z firmami na wykonywanie usług i robót  na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 
 • Prowadzenie ewidencji dotyczącej lokali i ich mieszkańców
 • Dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Wykaz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu  ( niezbędna uchwała właścicieli lokali )

 • ustalenie zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i na fundusz remontowy
 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego
 • ustalenie wynagrodzenia dla zarządu lub zarządcy nieruchomości
 • wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów po powstaniu odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego
 • wyrażenie zgody na zmianę wysokości udziałów
 • dokonywanie podziału nieruchomości wspólnej
 • wytaczanie powództwa w stosunku do właścicieli zalegających z opłatami lub uporczywie i rażąco naruszających porządek domowy
 • udzielanie Zarządowi pełnomocnictw do zawierania umów stanowiących czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu
 • nabycie nieruchomości