PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA SPÓLDZIELCZEGO W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ A POWSTANIE WSPÓLNOTY.


Przepisy prawa pozwalają na powstanie "klasycznej "wspólnoty mieszkaniowej działającej na podstawie ustawy o własności lokali.Taka wspólnota może zerwać ze spółdzielnią i wybrać do zarządzania nieruchomością innego zarządcę niż spółdzielnia mieszkaniowa

Jeżeli więc w danym budynku wszyscy lokatorzy (100%) wykupili mieszkania na własność ,to wspólnota mieszkaniowa działająca w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali powstaje z mocy prawa.

Istnieje możliwość powstania wspólnoty mieszkaniowej także w przypadku ,gdy nie wszystkie mieszkania w budynku zostały wykupione na własność. Zgodnie z artykułem 24.1 ust1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ,większość (ponad 50% ) właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej może podjąć uchwałę ,że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomościa wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy własności lokali.

Uchwała w powyższej sprawie zapada na zebraniu właścicieli lokali zwołanym przez zarząd spółdzielni z jego inicjatywy lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 10% udziałów w nieruchomości.

Zgodnie z powyższym ,aby w budynku powstała wspólnota mieszkaniowa działająca zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali ( a nie na podstawie prawa spółdzielczego ) własność wszystkich lokali w budynku musi zostać wyodrębniona lub właściciele ponad 50% udziałów w nieruchomości musi wyrazić taką wolę w drodze uchwały.

Powstanie wspólnoty i profesjonalne administrowanie nieruchomością może przynieść wymierne w skutkach korzyści dla właścicieli lokali min:

  • możliwość obniżenia opłaty czynszowej,kosztów ogrzewania,energii elektrycznej
  • bezpieczeństwo , ochrona budynku i jego mieszkańców przed wandalizmem - monitoring
  • solidne sprzątanie i utrzymanie klatek schodowych, piwnic i terenów zielonych wokół budynku
  • możliwość likwidacji płyt azbestowych
  • możliwość docieplenia budynku wspólnoty
  • tworzenie parkingów wyłącznie dla mieszkańców wspólnoty
  • wybór firm usługowo - remontowych przez wspólnotę
  • realizacja napilniejszych remontów w budynku wspólnoty
  • szczegółowe i rzetelne rozliczanie comiesięcznych opłat czynszowych
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia zarządcy przez właścicieli lokali


Podstawa prawna Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000r. (Dz.U nr. 4 poz.27 wraz z póżniejszymi zmianami