• Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  umów z dostawcami energii elektrycznej, cieplnej,  zimnej wody i odprowadzania ścieków , wywozu nieczystości 
 • Zawieranie umów dla nieruchomości  na usługi kominiarskie i inne związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena , instalacji internet, CCTV)
 • Ubezpieczenie nieruchomości - wymagane oddzielnymi przepisami po pozyskaniu oferty najtańszej oferującej jak największy zakres
 • Wyszukiwanie  usługodawców, wykonawców gwarantujących wysoki poziom usług,  negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców 
 • Organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez Zarząd Wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali
 • Wynajmowanie w imieniu Wspólnoty pomieszczeń wspólnego użytku w nieruchomości .
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji finansowej Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat za lokal
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi, potwierdzanie przyczyny powstania szkody 
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji  Wspólnot Mieszkaniowych .
 • Prowadzenie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  wszelkiej korespondencji z Urzędami i podmiotami administracji samorządowej ,  Państwowej oraz  kontrahentami i członkami Wspólnoty .