Firma Ar Mar zarządza nieruchomościami  w Sosnowcu oraz w Dąbrowie Górniczej. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi . Doświadczenie zawodowe zarządcy nieruchomości -właściciela firmy udokumentowane jest 30 letnią pracą w zawodzie .  Pracownicy posiadają  uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi i są aktywnymi członkami Śląskiej Izby Inżynierów w Katowicach . Firma  stara się zapewnić wysoką  jakość usług , zależy nam na  zadowoleniu mieszkańców z warunków zamieszkiwania Osiągamy to min. przez:

       Minimalizację kosztów utrzymania Wspólnoty

 • Obniżenia kosztów bieżących ,  kosztów  ogrzewania, energii elektrycznej w częściach wspólnych / na klatkach schodowych , piwnicach/
 • Skuteczną windykację zaległości finansowych - długoletnia współpraca z Kancelarią Prawniczą
 • Ochronę budynku wspólnoty przed wandalizmem / monitoring , umowa z firmą ochroniarską/
 • Życzliwą i fachową obsługę mieszkańców oraz odstąpienie od uciążliwej biurokracji
 • Wspólne z Zarządem Wspólnoty-  planowanie zadań remontowych  i kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości
 • Zapewnienie obsługi prawnej na wysokim poziomie - poza zakresem związanym z windykacją zadłużenia za lokal
 • Zagwarantowanie  nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi- nieodpłatnie w przypadku typowych prac remontowych np. remonty dachów, roboty malarskie, wymiana stolarki
 • Współpracę z Bankami , w tym z Bankiem PKO BP  BGK  w zakresie pozyskiwania funduszy  na termomodernizację, likwidację azbestu
 • Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty 
 • Wspólny z Zarządem wybór firm  na prace  remontowe , utrzymania czystości w budynku, terenów zielonych 
 • Zapewnienie członkom Zarządu Wspólnoty  kontroli , wglądu w konto bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej

W swoim działaniu kierujemy się poszanowaniem i respektowaniem przepisów prawa, 
a w szczególności niżej wymienionymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. nr 6 poz. 70)
 • Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 - kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
 • Ustawa z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.Kodeks cywilny