• Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane
  • Sporządzanie planów przeglądów technicznych wymaganych Ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
  • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
  • Przygotowywanie planów remontów
  • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
  • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert
  • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne,zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo Budowlane ( kontrola kominiarska,przeglądy roczne,pięcioletnie , instalacji gazowej,dzwigów osobowych)
  • Zapewnienie całodobowego Pogotowia Technicznego na wypadek wystąpienia awarii.